Dansk Nefrologisk Selskab
 

Home | Møder & kurser | Uddannelse | Forskning | Yngre Nefrologer | Referater | Medlemskab & fonde
Priser & legater  Publikationer | DNSL | Links | Guidelines | Centre | Bestyrelsen | Udvalg m.m. Love | 
English  
 
 

 

Formandens beretning 2004/2005

PDF-fil

§1

Efter generalforsamlingen den 17. april 2004 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Hans Dieperink, Odense Universitetshospital (formand) – Kjeld Erik Otte, Fredericia Sygehus (næstformand) – Ewa Lewin, Rigshospitalet – Inge Eidemak, Rigshospitalet – Peter Clausen, Rigshospitalet – Jens Dam Jensen, Skejby Sygehus.

Erik Bo Pedersen har været selskabets sekretær.

§2

I det forløbne år er der i DNS’ regi afholdt fire videnskabelige møder.

Årsmødet blev afholdt den 16. – 17. april 2004, på Hotel Hesselet, Nyborg. Undervisningsdagen havde som emne: Akut dialyse, hvorledes varetages dette i Danmark. Medlemmer fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin var indbudt. Der var 132 deltagere.

Mødeledere var Jens Dam Jensen, Per Ivarsen og Mette Damholt, samt fra DSAIM, Torben Gilså og Jørgen Steen Hansen. Undervisningsdagen blev afsluttet med et symposium tilrettelagt og finansieret af Leo-Pharma og Fresenius Medical Care.

Claus Brun forelæsningen omhandlede det juxtaglomerulære apparat, og blev givet af professor Ole Skøtt, IMB, Fysiologi og Farmakologi, Syddansk Universitet. Forelæsningen var af en høj karat og emnet blev gennemgået med en imponerende fremlæggelse af forskergruppens forsøgsresultater.

Herefter kom der en session om den ny speciallægeuddannelse, med indlæg fra Inge Eidemak, Jens Kristian Madsen og Jan Hardam Kristiansen.

Registeransvarlig for Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, Hans Løkkegaard, fremlagde årsrapporten, og James Heaf, Herlev, orienterede om dødeligheden hos dialysepatienter i henholdsvis USA og Danmark.
Efterfølgende blev det diskuteret i hvilket omfang der skal ske en revision af indrapportering af data, men man nåede ingen konklusion. Dette blev derfor udlagt til registerudvalget.

Der blev præsenteret 8 frie foredrag, 12 postere, alle af høj kvalitet. Vinder af præsentationskonkurrencen blev Jonas Angel Sjøland, som modtog en præmie i form af en kongresrejse til ASN, doneret af Janssen-Cilag.

Generalforsamlingen.
Der var nyvalg til bestyrelsen, idet Anne-Lise Kamper ikke kunne genvælges. Hun afgik under akklamation fra generalforsamlingen. Ewa Lewin blev nyvalgt til bestyrelsen.

Der var debat omkring selskabets love, idet der stadig var kritiske røster omkring de reviderede love, som blev vedtaget ved en urafstemning blandt medlemmer juni 2003. Umiddelbart var der dog ikke stemning på årsmødet for konkrete lovændringer. Der er ikke senere til bestyrelsen indkommet forslag til ændringer af lovene.

Gallamiddagen blev afholdt på Hotel Hesselet, og var både kulinarisk og socialt en succes.

Professor Palle Oster, Urologisk afdeling, Kolding Sygehus, præsenterede sammen med en medarbejder et underholdende og musikalsk indlæg, hvor både ordinære medlemmer af selskabet, og specielt formanden var i skudlinjen.

Der var 102 tilmeldte til gallamiddagen lørdag aften, medens der til lørdagens videnskabelige program var 98 deltagere.

Årets 3 øvrige møder er alle afholdt i København.

Det 129. møde blev afholdt 16. september 2004 med emnet: ”Vaskulær dysfunktion ved hypertension og nyresygdom. Det 130. møde den 17. februar 2005 med emnet: ”Water quality for hemodialysis. Technical and clinical aspects” og det 131. møde den 10. marts med emnet: ”Hemolytic Uremic Syndrome/Thrombotic Thrombocytopenic Purpura”.

Alle møder var velbesøgte, ikke mindst mødet omkring HUS/TTP. Umiddelbart før mødet meldte den inviterede foredragsholder, professor G. Remuzzi afbud. Overlæge Kaj Anker Jørgensen, havde forudset muligheden for dette afbud, og kom med et glimrende indlæg i stedet for Remuzzi.

§3

Selskabets medlemstal er aktuelt 251, heraf læger 194.

 §4

Selskabets regnskaber er fortsat tilfredsstillende. Dansk Nefrologisk Selskab har i årets løb arvet fra henholdsvis boet efter Frode Dahl Kristensen  (kr. 823.941) og Aase Agnes Andersen (kr. 141.074).
Midlerne indgår i Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond.

 §5

Uddeling fra Rejsefonden år 2005. Til uddeling fra selve fonden var der i år kr. 25.000.  Fondsmidlerne blev fordelt til 5 ansøgere, til deltagelse i videnskabelige møder. 4 fik afslag. Der var ansøgt om kr. 160.244. Som tidligere blev der givet afslag til kursusansøgninger.

§6

Uddeling fra Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond 2005. Der var indkommet 9 ansøgninger til et samlet beløb på 603.058. Der blev uddelt kr. 150.000 til 4 ansøgere.

§7

Mommsens Legat. Bestyrelsen har besluttet at tildele overlæge, dr.med. Anne-Lise Kamper, Rigshospitalet, samt 1. reservelæge, ph.d., Helle Thiesson, Odense Universitetshospital, selskabets hædersbevisning. Tildelingen bliver motiveret af formanden i forbindelse med generalforsamlingen.

§8

§14 vurdering.
Dansk Nefrologisk Selskab har med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 36 af 1. maj 2003, udpeget 2 § 14 bedømmere i hver region. I Region Nord drejer det sig om overlæge, ph.d. Jens Dam Jensen og overlæge, dr.med. Søren Madsen. I Region Øst klinikchef, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen og overlæge, ph.d. Inge Eidemak. I Region Syd overlæge Kjeld Erik Otte og Hans Dieperink.
Disse indgår i faglige bedømmelsesudvalg med et mandat og vurderingsgrundlag, som ifølge vejledningen er udvidet i forhold til tidligere. Dansk Nefrologisk Selskab har modtaget positive tilbagemeldinger omkring aktiviteterne i de nye udvalg, som man finder fungerer tilfredsstillende. Mindre tilfredsstillende er det imidlertid at Sundhedsstyrelsen ikke i fuldt omfang har afholdt de fornødne kurser for faglige bedømmere.

§9

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister.
Registerdata anvendes i stadigt stigende omfang til kvalitetskontrol og prognoser. Der er fortsat en betydelig debat om hvilke kvalitetsdata der vil indgå i registret. Derimod er der ingen uenighed om at registret fortsat skal udvikles. Som led i dette, er der aktuelt et arbejde i gang med at integrere Dansk Nyrebiopsi Register i Landsregistret.

§10

Den lægelige videreuddannelse.
Den ny uddannelse er nu igangsat. Rekruttering til introduktionsstillinger i nefrologi har i det store hele været tilfredsstillende, medens kun ca. halvdelen af hoveduddannelsesforløbene er blevet besat.
Supplerende data om dette vil blive fremlagt af Inge Eidemak i en session på årsmødet.
Erik Bo Pedersen har med mandat fra bestyrelsen iværksat en undersøgelse af hvilke konsekvenser dette vil få for produktionen af nefrologiske speciallæger i de kommende år, idet han samtidig gennemgår den forventede stillingsstruktur og masse på de nefrologiske afdelinger.
Rekrutteringen af yngre læger til nefrologi, kan således vise sig at blive et problem i det kommende år.

Mette Brimnes Damholt og Jens Kristian Madsen har afholdt et rekrutteringskursus, i perioden  26. – 27. november 2004.
Der var 21 deltagere til et livligt møde, hvorefter vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra kursisterne. Flere af kursisterne har efterfølgende søgt nefrologiske introduktionsstillinger.
Bestyrelsen har opfordret Mette Brimnes Damholt og Jens Kristian Madsen til at gentage rekrutteringskurset.

 §11

Inspektorordningen.
Der er i 2005 kommet en ny inspektorvejledning som kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen har i begyndelsen af maj henvendt sig til Dansk Nefrologisk Selskab og bedt os pege på inspektorer inden for nefrologi.

§12

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
For perioden 2003-2006 har bestyrelsen indstillet klinikchef, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen og overlæge, dr.med. Søren Madsen.

 §13

Nyreforeningens Forskningsfond.
Formanden er ifølge fundatsen i Nyreforeningens Forskningsfond, medlem af bestyrelsen for samme. Nyreforeningens Forskningsfond har i 2004/2005 benyttet Søren Schwartz Sørensen og formanden, som videnskabelige rådgivere.
Der er i år tildelt beløb på i alt kr. 475.000,00 til 11 forskningsprojekter indenfor dansk nefrologi. Beløbene blev uddelt til modtagerne ved en festlighed afholdt af Nyreforeningen, den 15. marts 2005.

 §14

Professor, overlæge, dr.med. Klaus Ølgaard, Rigshospitalet er fortsat medlem af Council for EDTA. Overlæge, ph.d. Inge Eidemak, Rigshospitalet, er selskabets UEMS repræsentant.

Specialistnævnet er opløst, af Sundhedsstyrelsen.

§15

En arbejdsgruppe under ledelse af Søren Ladefoged, Rigshospitalet, har udarbejdet en ny dialysevandsrekommendation. Disse forventes publiceret  lige omkring årsmødet 2005.

En hepatitisarbejdsgruppe under ledelse af Niels Løkkegaard, Holbæk, publicerede deres betænkning i forbindelse med årsmødet 2004.

Calciumfosfatstofskifte-udvalget under ledelse af professor Klaus Ølgaard, forventes ligeledes at fremlægge sin betænkning, på et tidspunkt lige omkring årsmødet.

Diabetes-udvalget, nedsat i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab, med Bo Feldt-Rasmussen som formand, er ligeledes klar til at publicere deres betænkning inden længe.

DRG-udvalget, sammensat af Søren Madsen og Bo Feldt-Rasmussen, forventes at indgå i den igangværende revision af DRG kodningssystemet.

Detaljer om de to øvrige stående udvalg, henholdsvis uddannelsesudvalget og registerudvalget, kan findes på selskabets hjemmeside.

Afslutningsvis vil jeg takke alle deltagere i de både permanente udvalg og ad hoc udvalg, for deres store arbejdsindsats til gavn for dansk nefrologi.

§16

Der er afholdt møde i ”The National Chairman Meeting of The Scandinavian Society of Nephrology”, i Bergen den 6. maj. Selskabet besluttede at skifte navn til ”The Nordic Society of Nephrology”, hvilket dels er geografisk korrekt, dels i overensstemmelse med det (danske) navn for selskabet, som fremgår af selskabets love dateret 17.05.85: Nordisk Nefrologisk Selskab. Det blev besluttet at næste møde vil finde sted 2007 i Göteborg, Sverige. Et af emnerne på dette møde vil blive de nordiske landsregistre for nyresyge. Et andet emne vil blive den nordiske nefrolog-uddannelse, idet modellen antageligt bliver, at man opfordrer de enkelte medlemslande til at invitere deltagere fra andre nordiske lande, når der etableres kurser af høj faglig standard. Derimod anses det ikke for muligt at etablere et fuldt dækkende nordisk uddannelsesprogram for nefrologer.

Frem til næste Nordiske Nyredage er formanden for det nordiske nefrologiske selskab, formanden for det svenske nefrologiske selskab.

Hans Dieperink
23. maj 2005

Til toppen